19
maart
2010
|
01:00
Europe/Amsterdam

Daimler Trucks voorspelt ommekeer en stabilisering van inkomsten in 2010

· Penetratie van nieuwe markten: aanzienlijk groeitempo in BRIC-landen

· Wereldwijd moduleerbaar systeem: complete modernisering van productgamma

· Expansie van leiderschap in wereldwijde vrachtwagensector

Stuttgart – 2009 was een uitzonderlijk slecht jaar, waarin het wereldwijde transportvolume ineenstortte. Dat liet zich ook gevoelen in de aankoopcijfers van nieuwe vrachtwagens. Na verschillende recordjaren, werd de Europese sector begin 2009 getroffen door een forse achteruitgang. De Noord-Amerikaanse vrachtwagensector kreeg eveneens zware klappen terwijl de structurele neerwaartse trend zich ook op de Japanse markt doorzette. De wereldwijde economische crisis maakte de situatie daar nog erger.

Met een wereldwijde verkoop van 259.328 voertuigen, daalde de wereldwijde verkoop van Daimler Trucks met 45 procent in de loop van 2009. De inkomsten van de afdeling daalden met 36 procent tot 18.360 miljoen euro. Die minder uitgesproken daling is voor een groot stuk te danken aan de stabielere After Sales Business. Daimler Trucks slaagde erin om zijn marktaandeel in de voornaamste markten te behouden of op te drijven.

Dat maakt dat Daimler Trucks zijn wereldwijd leiderschap bij de middelzware en zware vrachtenwagens vorig jaar ondanks de crisis wist te behouden. De winst voor intresten en belastingen (EBIT) daalde echter tot min 1,0 miljard euro (2008: 1,6 miljard euro), door de eenmalige lasten van de regionale programma’s bij Daimler Trucks Noord-Amerika (DTNA) en Mitsubishi Fuso Truck amp; Bus Corporation (MFTBC) in Japan.

Andreas Renschler, lid van de Raad van Bestuur van Daimler AG en verantwoordelijke voor Daimler Trucks en Daimler Buses, legde de redenen uit achter de businessontwikkelingen bij Daimler Trucks in 2009. Hij sprak ook over de strategie van Daimler Trucks om zich effectief te positioneren voor een succesvolle toekomst in een moeilijke wereldmarkt en over de plannen van de afdeling om sterker dan ooit uit de crisis te komen. Wat de toekomstvooruitzichten betreft, zei Renschler: “Onze sector is altijd al sterk cyclisch geweest, en dat helpt ons om moeilijke perioden te overleven. Toch is het duidelijk dat vrachtwagenconstructeurs meer dan ooit klappen krijgen als de wereldeconomie wordt getroffen door een crisis van deze omvang. Anderzijds laat het economische herstel zich ook sneller voelen in de vrachtsector om de eenvoudige reden dat economische groei onmogelijk is zonder vrachtvervoer en dus vrachtwagens.

 

Effectief kosten- en efficiëntiebeheer in het crisisjaar

De markt onderging in 2009 een veel sterkere achteruitgang dan de normale cyclische schommelingen. Daarom voerde Daimler Trucks zijn kostenbesparingen op en werden nieuwe efficiëntieverhogende maatregelen getroffen. Die maatregelen zijn gebaseerd op het Global Excellence Program. Naast de constante inspanningen om de afdeling resistent te maken tegen de cyclische effecten, omvat het Global Excellence Program maatregelen voor het actieve beheer van de kosten en de efficiëntie, de penetratie van de nieuwe groeimarkten en de ontwikkeling van toekomstige productgeneraties en -technologieën.

In 2009 concentreerde de constructeur zich op die twee pijlers: efficiëntie en weerstand tegen cyclische effecten. De hoge mate van flexibiliteit in de Duitse productievestigingen bleek effectief. Deze fabrieken kunnen een daling van de marktvraag tot dertig procent aan zonder dat er bijzondere maatregelen van kracht moeten worden. Renschler benadrukte dat de ‘uitzonderlijke flexibiliteit van de fabrieken het in combinatie met kortetermijnwerk mogelijk heeft gemaakt om ontslagen in Duitsland te voorkomen en om tegelijk onze permanente werknemers en hun knowhow te behouden, en dat ondanks een daling van de vraag met bijna 50 procent. Die mogelijkheden hebben we niet in andere landen, zoals in de Verenigde Staten, waar ontslagen onvermijdelijk waren.”

 

Penetratie van nieuwe markten: aanzienlijk groei-elan in BRIC-landen

De economische crisis had in 2009 een dramatische impact op de klassieke markten en oorspronkelijk ook in de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China). Zo ging de verkoop van nieuwe vrachtwagens in Rusland sterk achteruit. Toch wijzen de ontwikkelingen in Rusland opnieuw op groei. Deze nieuwe groeimarkten worden een alsmaar zwaarder tegengewicht voor de klassieke markten en zullen dit jaar een stabiele groei vertonen. In China bijvoorbeeld wordt dit jaar een recordgroei verwacht, terwijl in Brazilië gerichte incentives worden gegeven om de thuismarkt te stimuleren. Mercedes-Benz do Brasil van zijn kant investeert in de expansie van zijn productiecapaciteit en in lokaal onderzoek en ontwikkeling.

Daimler Trucks zet zijn inspanningen om voet aan wal te krijgen in de BRIC-markten voort. Momenteel nemen de markten buiten de klassieke driehoek de helft van de vrachtwagenverkoop voor hun rekening en wordt ongeveer 13% van de vrachtwagens verkocht in de BRIC-landen. Andreas Renschler legt uit: “Daimler Trucks hanteert een klant- en marktgerichte benadering om zijn activiteiten op deze groeimarkten uit te breiden. De vorm die onze marktaanwezigheid aanneemt (hetzij een partnerschap of joint venture, hetzij een holding) hangt af van de situatie in het land in kwestie. We passen onze benadering voor elke markt afzonderlijk aan en zorgen er dus voor dat we een complete kennis hebben over elke markt.

 

Wereldwijd moduleerbaar systeem: modernisering van het hele productgamma

Daimler Trucks investeert fors in nieuw producten. De constructeur bespaarde in 2009 niet op zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling, die net als in 2008 ongeveer een miljard euro bedroegen. Daimler Trucks investeert niet alleen in de opvolgers van de huidige modelgeneratie. Ook de ontwikkeling van nieuwe, milieuvriendelijke aandrijftechnologieën en voertuigen gaan in 2010 onverminderd voort.

In dat kader heeft de onderneming een aanzienlijke stap voorwaarts gezet om voordeel te halen uit de schaalvergroting. De ruggengraat van het systeem is een wereldwijd, moduleerbaar vrachtwagensysteem voor diverse merken. Op basis daarvan worden toekomstige onderdelen, aandrijvingen en producten ontwikkeld, die aan de marktspecifieke vereisten worden aangepast. De nadruk ligt daarbij steeds op de klant, die producten op maat krijgt, met onderdelen die in de lijn van zijn of haar verwachtingen liggen. Renschler sprak ook over het productoffensief bij Daimler Trucks. “Op het menu staan verschillende nieuwe vrachtwagens, de ontwikkeling van alternatieve aandrijfsystemen en de conformiteit met de wereldwijde emissienormen. Het is voor ons een grote uitdaging om al die projecten uit te voeren in de moeilijke economische omstandigheden. Het zou natuurlijk eenvoudiger zijn om bepaalde projecten te annuleren. Maar dat zou een verkeerde beslissing zijn want het wereldwijde productoffensief zal ons het concurrentievoordeel geven dat we nodig hebben in de toekomst.”


Uitbreiding van leiderschap in wereldwijde vrachtwagenbusiness in 2010

“Het businesssysteem van Daimler Trucks heeft zijn waarde in 2009 bewezen. We kunnen dus optimistisch zijn over hoe alles zal evolueren wanneer de economie zich begint te herstellen. Hoewel de afdeling voorzichtig blijft in zijn voorspellingen over toekomstige economische ontwikkelingen, geeft de huidige evolutie van de inkomende bestellingen aan dat de wereldwijde vrachtwagenmarkt zijn bodem heeft bereikt. Heel wat regio’s vertonen tekenen van een (beginnend) herstel van de markt. Toch zal 2010 een jaar van uitdagingen zijn. De algemene opinie over de wereldeconomie blijft voorzichtig en het zal nog jaren duren voor we terug aan het niveau zitten dat we voor de crisis hadden bereikt,” aldus Renschler over de vooruitzichten voor 2010. “Onze doelstelling op het vlak van winst voor intresten en belastingen staat op 200 miljoen euro en we willen al onze businesseenheden terug uit de rode cijfers. Daartoe wordt het opdrijven van de efficiëntie even belangrijk als het verhogen van de inkomsten. Om die doelstellingen te realiseren lanceren we een doorgedreven productcampagne en een consequent marktoffensief. Hoewel dit een ambitieuze doelstelling is, zijn we met ons team en onze strategische benaderingen voorbereid op deze uitdagingen. Een crisis toont aan wie er goed gepositioneerd is. We weten nu dat ons businesssysteem de grootste crisis in onze geschiedenis aankon en dat geeft ons een reden om optimistisch te blijven over hoe de dingen zullen evolueren wanneer de markt weer aantrekt.”

 

Dit document bevat toekomstgerichte statements die onze huidige verwachtingen weerspiegelen. Dergelijke toekomstgerichte statements kenmerken zich door uitdrukkingen als ‘anticiperen’, ‘veronderstellen’, ‘geloven’, ‘van oordeel zijn’, ‘verwachten’, ‘de intentie hebben’, ‘zouden’, ‘plannen’, ‘zouden moeten’ en dies meer. Deze statements zijn onderworpen aan talrijke risico’s en onzekerheden, met inbegrip van het uitblijven van een verbetering of een verdere verslechtering van de wereldwijde economische omstandigheden en in het bijzonder een nieuwe achteruitgang van de vraag en investeringsactiviteiten in West-Europa of de Verenigde Staten of een vertraging van de Aziatische markten; een voortzetting of verslechtering van de gespannen situatie op de kredietmarkten en financiële markten, die zou kunnen resulteren in voortgezette hoge leenkosten of een inperking van onze fundingflexibiliteit; veranderingen in wisselkoersen en interestvoeten; het vermogen om zuinige en milieuvriendelijke producten te blijven aanbieden, een blijvende klantenvoorkeur voor kleinere voertuigen met lagere winstmarges, de introductie van concurrerende, zuinige producten en het mogelijke gebrek aan acceptatie van onze producten en diensten, die ons vermogen om onze productiecapaciteiten adequaat te gebruiken of om prijzen aan te passen zou kunnen beperken; prijsstijgingen voor brandstof, grondstoffen en kostbare metalen; onderbreking van de productie ten gevolge van materiaalschaarste, stakingen of insolventie van toeleveranciers; een verdere daling in herverkoopprijzen van gebruikte voertuigen; de effectieve implementatie van kostenbesparende en efficiëntieverhogende maatregelen in al onze segmenten, met inbegrip van de herpositionering van onze vrachtwagenactiviteiten in de NAFTA-regio en in Azië; de omzetverwachtingen van bedrijven waar we belangen in hebben, en dan in het bijzonder EADS; wetswijzigingen en veranderde regelgeving en overheidsbeleid, in het bijzonder met betrekking tot voertuigemissies, brandstofverbruik en veiligheid; de beslechting van hangende overheidsonderzoeken en de uitspraak in hangende of te verwachten juridische processen; en andere risico’s en onzekerheden, waarvan we enkele omschrijven in het hoofdstuk ‘Risk Report’ in Daimler’s recentste jaarverslag en onder de hoofdstukken ‘Risk Factors’ en ‘Legal Proceedings’ in Daimler’s recentste jaarverslag volgens ‘Form 20-F’ dat ingediend werd bij de Securities and Exchange Commission. Als een of meerdere van deze risico’s bewaarheid worden, of indien de veronderstellingen die aan de basis liggen van onze toekomstgerichte statements incorrect blijken te zijn, dan kunnen onze werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van degene die we expliciet vermelden of veronderstellen in dergelijke statements. We hebben noch de intentie noch de verplichting om deze toekomstgerichte statements te actualiseren. Elk toekomstgericht statement is immers louter van toepassing op het moment dat het gemaakt wordt.

Over Daimler

Daimler AG is een van ’s werelds meest succesvolle autobedrijven. Met de onderdelen Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses en Daimler Financial Services, is de Daimler-groep wereldwijd een van de grootste producenten van hoogwaardige personenwagens en ‘s werelds grootste constructeur van zware en middelzware bedrijfsvoertuigen. De afdeling Daimler Financial Services biedt klanten een ruim aanbod aan financiële diensten, met inbegrip van voertuigfinanciering, leasing, verzekering en vlootbeheer.

De oprichters van het bedrijf, Gottlieb Daimler en Carl Benz, schreven geschiedenis met hun uitvinding van de automobiel in 1886. Als een pionier in de automobiel blijft Daimler de toekomstige mobiliteit vorm geven. De groep implementeert innovatieve en milieuvriendelijke technologieën om veilige en superieure auto’s te bouwen die klanten fascineren en in vervoering brengen. Met de ontwikkeling van alternatieve aandrijfsystemen is Daimler de enige autoproducent die investeert in hybrideaandrijvingen, elektromotoren en brandstofcelsystemen om op lange termijn tot een volledig emissievrije mobiliteit. Dat is slechts een van de voorbeelden van hoe Daimler zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van milieu en maatschappij op zich neemt.

Daimler verkoopt zijn producten in nagenoeg alle landen van de wereld en heeft productievestigingen op vijf continenten. De huidige merkportfolio omvat ’s werelds meest waardevolle automobielmerk, Mercedes-Benz, en de merken smart, Maybach, Freightliner, Western Star, Fuso, Setra, Orion en Thomas Built Buses. Het bedrijf is beursgenoteerd in Frankfurt, New York en Stuttgart(afkorting aandeel: DAI). In 2009 verkocht de Groep 1,6 miljoen voertuigen en stelde het meer dan 256.000 mensen tewerk. De inkomsten bedroegen in het totaal 78,9 miljard euro en de EBIT stemde overeen met min 1,5 miljard euro.